Дружеството предлага следните услуги:

СТРОИТЕЛСТВО

Строителство, ремонт, реконструкция на сгради:

 • Общо строителство на сгради и съоръжения
 • Земни работи и изкопи
 • Кофражни работи
 • Арматурни работи
 • Бетонови работи
 • Покриви, веранди, навеси, беседки
 • Хидроизолации
 • Тенекиджийски услуги, олуци и водосточни тръби
 • Зидарски работи
 • Мазилки, фасадни, вътрешни, декоративни
 • Всякакви подове и настилки
 • ВиК инсталации
 • Електроинсталации
 • ОВК инсталации
 • Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
 • Видеонаблюдение и домофонни уредби

Реставрации:

 • Реставрация на сгради паметници на културата
 • Реставрация на паметници, паметни плочи
 • Ремонт и реставрация на стари жилищни сгради
 • Ремонт и реставрация на храмове

Енергийна инфраструктура:

 • Изграждане на водноелектрически централи
 • Строителство на хидротехнически съоръжения
 • Изграждане и поддръжка на електрически централи от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
 • Изграждане на фотоволтаични паркове.
 • Изграждане, ремонт и поддръжка на мрежи средно и ниско напрежение. Електропреносни мрежи.
 • Улично осветление.

Транспортна инфраструктура:

 • Строителство на пътища, пътни възли
 • Строителство на улици
 • Строителство на тротоари, пътно и улично отводняване
 • Строителство на  аеродруми
 • Строителство на паркинги, промишлени дворове

Вертикална планировка:

 • Изграждане, дизайн и поддържане на екологично стабилни обществени и обслужващи зелени площи
 • Изграждане на паркове и алеи
 • Озеленяване и напояване
 • Изграждане на детски площадки
 • Изграждане на кътове за отдих
 • Изграждане на терени, площадки и кътове за отдих по проекти по ПУДООС
 • Изграждане на спортни терени

Дружеството извършва услуги по аварийни ремонти и укрепвания на сгради, елементи на енергийната инфраструктура, пътища, улици и прилежащата им инфраструктура и вертикална планировка.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на общественообслужващи, жилищни и промишлени сгради

Проектиране на реставрация на паметници на културата

Проектиране на ВЕИ, хидротехнически съоръжения

Проектиране на пътища, улици и аеродруми

Проектиране на ландшафт