Актив Инвест Груп ЕООД е регистрирано в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ към Камара на строителите в България, за което има издадени съответните удостоверения:

Удостоверение за изпълнение на строежи от ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. (строежи по чл. 137, ал. 1, Т. 4, буква „Е“ и Т. 5, буква „Е“).


Удостоверение за изпълнение на строежи от ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура, (строежи от Трета и Четвърта категория);


Удостоверение за изпълнение на строежи от ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура (строежи от Трета до Пета категория).


Удостоверение за изпълнение на строежи от ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. (строежи от Трета до Пета категория)


Удостоверение за изпълнение на строежи от ЧЕТВЪРТА ГРУПА – Строежи от благоустройствената инфраструктура хидротехническото строителство и опазването на околната среда (строежи от Трета до Пета категория)